GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİ

İşveren’in müşterilerinin isim ve adresleri, çalışanlara, idarecilere, müşterilere ve İşveren’e ilişkin her türlü bilgileri ve planları, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, iskonto oranları, üretim formülleri, bilgisayar sistemleri, yazılım ve ‘’gizli’’ ibaresi taşıyan herhangi bir doküman veya Çalışan’a gizli olduğu söylenen veya İşveren’in normal olarak gizli tutulmasını makul olarak bekleyebileceği bilgiler veya İşveren’in müşterinin veya başka kişilerin İşveren’e veya Çalışan’a gizlilik kaydıyla verdikleri bilgiler de dahil olmak üzere, İşveren’le ilgili veya onlara ait mesleki sırlar veya gizli bilgiler , İşveren ile İşçi arasında imza edilen Gizlilik Sözleşmesinin konusu olacaktır.

6098 sayılı TBK.’nun 396. Maddesi’nin son fıkrası hükmü gereği ; “İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle üretim ve iş sırları gibi bilgileri, hizmet ilişkisinin devamı süresince kendi yararına kullanamaz veya başkalarına açıklayamaz. İşverenin haklı menfaatinin korunması için gerekli olduğu ölçüde işçi, hizmet ilişkisinin sona ermesinden sonra da sır saklamakla yükümlüdür.””

İşverenlerin iş ilişkisinin başlangıcında hizmet akti imzaladığı her işçisi ile Gizlilik Sözleşmesini ek olarak imza etmesi , yıllara sari biriken tecrübe ve bilginin rızası dışında paylaşılmasını engelleyecek, şirketin kurumsal mahremiyet ve hafızasının korunmasına katkı sağlayacaktır.

Gizlilik Sözleşmeleri hazırlanırken, her şirketin faaliyet alanı dikkate alınarak, Gizli Bilgi’nin tanımı yeniden tanımlanmalı ve şirkete özgü kişiselleştirilmiş bir sözleşme imza edilmesine özen gösterilmelidir.

Sözkonusu bu sözleşmelere, çalışanın sır saklama yükümlülükleri ve haksız rekabete dair Borçlar Kanunu genel işlem şartlarını ihlal etmemek kaydı ile , ceza şartını da içeren hükümler koyularak sözleşmenin bir yaptırıma bağlanması yerinde olacaktır.

Av.Selma Karaduman