“Sözleşme Hukukunu İlişki Tasarımı Hukuku diye adlandırıyorum …”Selma Karaduman

Uzun yıllardır sözleşme hukuku üzerinde çalışan bir hukuk bürosu olarak, sözleşme hazırlama ve müzakere etmenin matbu bir metinden çok daha fazlası olduğu  kanaatindeyiz.

Önleyici hukuk hizmetlerinin eskisine oranla çok daha etkin olduğu bir çağda, Sözleşme Hukuku iş hayatı için çok daha önemli hale geldiğinden;Sözleşme Hazırlama Tekniklerinin yanı sıra, sözleşmeden doğan herhangi bir ticari uyuşmazlığın çözümünde hukukçular olarak yardımına başvurduğumuz hukuki müesseselere de sırası geldikçe Hukuk Bültenimizde yer vermeye gayret edeceğiz.

Bunlardan ilki olarak; Sizler için Culpa İn Contrahendo İlkesini seçtik.

Sözleşme Görüşmeleri Sırasında Kusurlu Davranıştan Doğan Sorumluluk diye de adlandırılan Culpa in Contrahendo Sorumluluğu kavramı, dürüstlük ve hakkaniyet ilkeleri gereği, bir sözleşme veya buna benzer durumlardaki görüşmelerde sözkonusu olan özen yükümlülüğünün ihlal edilmesi sonucu ortaya çıkar.

Culpa in contrahendo, sözleşmenin kurulmasından önce, henüz taraflar arasındaki görüşmeler safhasında tarafların kusurlu davranışlarıyla birbirlerine verdikleri zararlardan doğan sorumluluk olarak tanımlanmaktadır. Taraflar arasında, ticari bir işbirliğinin görüşülmeye başlanması ile taraflar arasında bir hukuki ilişki kurulmuş olur ve sözleşme müzakerelerine girişen taraflar dürüstlük kuralına uymakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük sözleşmenin yapılması hususunda ciddi bir niyetle görüşmelere katılmayı ve bu doğrultuda hareket etmeyi gerekli kılar. Çünkü, Çerçeve Sözleşme diye adlandırdığımız akit bir anda kurulup meydana gelen bir hukuki işlem değil, bir süreçtir. Akit kurulmadan önce taraflar arasında akdin içeriği, şartları, tarafların hak ve yükümlülükleri konularında görüşmeler yapılmaktadır. Görüşmelerin başlaması ile birlikte Taraflar arasında bir güven ilişkisi kurulmuş olmaktadır ve bu güven ilişkisi Medeni Kanun’un 2/1 maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralına dayanmaktadır.

Taraflar süreç içerisindeki müzakerelerde Çerçeve Sözleşme imza edilene dek geçen süreçte Culpa in contrahendo sorumluluğu yükümlülüklere dikkat etmek zorundadır.

Culpa in contrahendo  adı verilen bu eski Roma Hukuku İlkesinin bir çok uyuşmazlıkta, karşı tarafın sözlerine güvenerek mağdur olan tarafı koruyan bir can simidi olduğu kanaatindeyim.”